زمان تناوب تجربی نوسان(1)

در این ویدئو به بررسی حل یک مسئله در زمینه زمان تناوب تجربی در دو حالت…

برش پایه

برش پایه برش پایه ( آمادگی جهت آزمون های سازمان نظام مهندسی )(بهترین گزینه برای آمادگی…