تازه

محور خنثی الاستیک و پلاستیک(حل مسئله-ویدئو)

  فاصله تار خنثی الاستیک و پلاستیک مورد بحث و بررسی قرار میگیرد . تار خنثی…

مقاومت خمشی مقطع آی شکل حول محور ضعیف(ویدئو-مسئله)

مقاومت خمشی یک مقطع نامتقارن آی شکل حول محور ضعیف را ضمن حل یک مسئله مورد…

مقاومت برشی تیر مختلط با برشگیر ناودانی

  مقاومت برشی اسمی یک تیر مختلط با برشگیر ناودانی در این مسئله مورد بحث و…